பிறந்த நாள் பரிசாய் அதீதனுக்கு அன்பு அப்பா வழங்கியது.. Maa Saravanan அண்ணா உங்களை அந்த மரமாகவும் தம்பியை அந்த கொடி போலவும் நினைத்து கொள்கின்றேன்..

Leave a Reply

Your email address will not be published.